Wat geloven wij?

 • Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en dat de inhoud en boodschap ervan gezaghebbend en volledig betrouwbaar is. Het is daarom onze allerhoogste gids over wat te geloven en hoe te leven.
 • Wij geloven dat de Ene God Zich aan de wereld heeft geopenbaard in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Wij geloven dat God de Schepper en Onderhouder van het universum is.
 • Wij geloven dat alle mensen naar het beeld van God geschapen zijn en dat het menselijk leven daarom buitengewoon waardevol is.
 • Wij geloven dat de zonde door de zondeval van Adam de wereld is binnengekomen en dat alle mensen hierdoor totaal verdorven en vervreemd van God en elkaar zijn.
 • Wij geloven dat vanwege de zonde alle mensen met God verzoend moeten worden door geloof in Jezus Christus en dat zij die in Hem geloven opnieuw geboren worden.
 • Wij geloven dat de wijze waarop God Zijn verlossingsplan uitwerkt, duidelijk te zien is in de Bijbelse geschiedenis toen Hij mensen uit alle landen naar Zichzelf bracht.
 • Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij werd geboren uit de Maagd Maria, zowel volledig God als volledig mens.
 • Wij geloven dat God Zijn liefde voor zondaars bewees door Jezus Christus, door de straf voor hun zonden op Zich te nemen door voor hen aan het kruis te sterven, dat Hij lichamelijk uit de dood opstond en dat Hij opvoer naar de hemel waar Hij de Middelaar is voor Zijn volk.
 • Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert tot en zijn vertrouwen stelt op Jezus Christus als Heere en Zaligmaker, door God rechtvaardig verklaard wordt en de gave van vergeving en eeuwig leven van Hem ontvangt.
 • Wij geloven dat de Heere Jezus Christus persoonlijk en in heerlijkheid zal terugkeren. In die tijd zal Hij degenen de levenden en de doden oordelen.
 • Wij geloven dat alle mensen zullen opstaan ​​uit de dood: zij die in Christus zijn om te genieten van het eeuwige leven met God en degenen die verloren zijn om de eeuwige scheiding van Hem te ondergaan.
 • Wij geloven in de Heilige Geest die nieuw leven geeft aan hen die in Christus geloven. Door Zijn inwonende aanwezigheid en transformerende kracht geeft Hij de verzekering van redding en eeuwig leven en rust gelovigen uit voor heilig leven en effectieve dienst aan God.
 • Wij geloven dat de kerk het lichaam van Christus is en de gemeenschap van alle gelovigen. Binnen de kerk zijn alle gelovigen priesters, geroepen om God en elkaar te dienen en de opdracht gegeven om discipelen van alle volken en naties te maken.